چهار شرکت چینی به ارزش چهار میلیون دالر در کابل سرمایه‌گذاری می‌کنند

یو مینک خوی، می‌افزاید که قرار است در ۱۴۰۳ خورشیدی چهار شرکت چینی به ارزش چهار میلیون دالر در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. او هم‌چنان با ۱۲۶ شرکت چینی در حال گفت‌وگو است که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.