برای سه ماه پسین سال روان نزدیک به ۵۴ میلیارد افغانی بودجه تصویب شد

انعام‌الله سمنگانی، از معاونان سخنگوی امارت اسلامی در توییترش نوشته که بودجۀ سه ماه پسین سال ۱۴۰۰ خورشیدی، ۵۳.۹ میلیارد افغانی تصویب شده است. او تصریح کرده که از این میان، ۴۹.۲ میلیارد افغانی آن بودجۀ عادی و ۴.۷ میلیارد افغانی آن بودجۀ انکشافی‌ست.