نام پولیس ملی افغانستان از فهرست ننگین دبیرکل سازمان ملل متحد بیرون شد

وزارت خارجه اعلام کرده که نام پولیس ملی افغانستان از فهرست ننگین دبیرکل سازمان ملل متحد بیرون شده است. این وزارت از این اقدام استقبال کرده است. وزارت خارجه امروز با پخش اعلامیه‌یی گفته است که پولیس افغانستان به‌دلیل حضور کودکان در صفوف این نیروها، به فهرست ننگین دبیرکل سازمان ملل متحد اضافه شده بود.