«ادامه‌ی اعمال محدودیت‌ها از سوی امارت اسلامی، روند ارائه‌‌ی کمک‌ها را متأثر می‌کند»

در ادامه‌ی واکنش‌ها و نگرانی‌ها از پیامد ادامه‌ی اعمال محدودیت‌ها از سوی امارت اسلامی در افغانستان به ویژه در بخش‌ کار زنان و آموزش دختران، روزا اوتونبایوا، رییس یوناما، می‌گوید که این وضعیت روند ارائه‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان از سوی جامعه‌ی جهانی را متأثر می‌‌کند.