زنان روستانشین در هرات: کشاورزی تنها منبع درآمد ما است

شماری از زنانی که در روستاهای هرات سرگرم کاشت گونه‌های سبزی اند، می‌گویند که کشاورزی به تنها منبع درآمد آنان بدل شده است. این زنان، می‌افزایند با این که در بخش کشاورزی آموزش ندیده اند؛ اما از این طریق نیازهای غذایی و غیرغذایی خانواده‌های شان را تأمین می‌کنند.