روز جهانی کارگر؛ کارگران روزمزد از رعایت‌نشدن حقوق شان در ساحه‌ی کاری شاکی اند

۱ می برابر است با روز جهانی کارگر. هم‌زمان با این روز، شماری از کارگران روزمزد در شهر کابل، از ثابت‌نبودن حقوق کارگری و رعایت‌نشدن آن شاکی اند. شماری از کارگران روزمزد در شهر کابل، می‌گویند که با کاهش چشم‌گیر فرصت‌های کاری پس از تحولات سیاسی در کشور، ناچار به تحمل هر گونه بی‎عدالتی و بدرفتاری‌ در هنگام کار شده اند.