سیدآصف هاشمی، رئیس دانشکدۀ شرعیات دانشگاه غزنی کشته شد

منابع در غزنی می‌گویند که سیدآصف مبتهج هاشمی، رئیس دانشکدۀ شرعیات دانشگاه غزنی که حدود چهار ماه پیش توسط افراد ناشناس از داخل شهر غزنی ربوده شده بود، جسد‌ش صبح ا‌مروز از مربوطات شهر غزنی یافت و عصر امروز به خاک سپرده شده است.