خانوادۀ عبدالرووف: برای رهایی پسرمان به طالبان مراجعه می‌کنیم

خانوادۀ عبدالرووف کودک ربوده شده می‌گوید، بیش از یک و نیم ماه می‌شود که در برابر دفتر والی بلخ خیمۀ تحصن برپا کرده‌اند؛ اما حکومت توجه چندانی به آنان نکرده است. محمد نبی، پدر این کودک هشدار می‌دهد و می‌گوید، اگر حکومت تا چند رور دیگر پسرش را از نزد آدم‌ربایان رها نسازد، به طالبان مراجعه می‌کند و از این گروه کمک می‌خواهد.