وزارت داخله گزارش دربارۀ حفاظت از تأسیسات سازمان ملل را رد کرد

وزارت امور داخلۀ امارت اسلامی گزارش خبرگزاری رویترز دربارۀ حفاظت از تأسیسات سازمان ملل متحد در افغانستان را رد کرده است. در این گزارش آمده بود که سازمان ملل متحد برای تأمین امنیت تأسیسات خود، به وزارت داخلۀ امارت اسلامی ۶ میلیون دالر پیشنهاد کرده است.