پیامدهای جنگ ویران‌گر؛ وزارت شهدا و معلولین: به ۳۰ هزار زن دارای معلولیت حقوق پرداخت می‌کنیم

در نظام پیشین، مشکلات اداری، جعل، تذویر و رشوت‌ستانی خیلی زیاد بود. افراد با استفاده از کمیشن‌کاران، خود را معلول یا یتیم ثبت کرده بودند و حقوق می‌گرفتند. ما وقتی آمدیم، در قدم نخست دیتابس نظام پیشین را لغو و ثبت نام جدید را شروع کردیم. یتیم‌ها و معلولان خیالی که به ‌اساس جعل و تذویر درج سیستم بودند را بیرون کردیم.