نخستین تمرینات اسکی در حاکمیت امارت اسلامی، بدون شرکت اسکی‌بازان زن در بامیان برگزار شد

برای نخستین بار با روی‌کارآمدن امارت اسلامی افغانستان، تمرینات سه‌روزۀ اسکی بدون شرکت‌ اسکی‌بازان زن از سوی فدراسیون ملی اسکی به هم‌کاری مالی ریاست تربیت بدنی کشور، با شرکت حدود ۵۰ اسکی‌باز از سه ولایت بامیان، غزنی و کابل به‌منظور شناسایی اسکی‌بازان برتر در بامیان برگزار شده است.