زنان در هرات برای فرار از بی‌کاری به راه‌اندازی تجارت‌های کوچک در خانه رو آورده اند

شماری از زنان در هرات، می‌گویند که پس از وضع محدودیت‌ها بر آموزش و کار زنان از سوی حکومت سرپرست، برای فرار از فشارهای روانی ناشی از بی‌کاری و ایجاد منبع درآمد به خود شان، به کارهای خانگی رو آورده اند.