نشست اسلو؛ زنان بر حق کار، آموزش و مشارکت سیاسی تأکید می‌کنند

شماری از زنان  معترض در کابل می‌گویند که خواسته‌های اساسی آنان در نشست اسلو مطرح نشده است. به گفتۀ آنان، نمایندۀ زنان معترض در این نشست تأکید اساسی بر حق کار، آموزش و مشارکت سیاسی زنان نداشته است. یکی از زنان معترض سخنرانی هدا خموش، نمایندۀ زنان معترض کابل در نشست اسلو را …