بسته‌ماندن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان؛ بهای مواد وارداتی در غزنی افزایش یافته است

بر اساس معلومات، در بهای یک بوری شکر ۳۵۰ افغانی، در بهای یک پیت روغن ۱۰۰ افغانی و در بهای یک بوری برنج ۲۰ کیلوگرام، ۴۰۰ افغانی افزایش آمده است. در بهای بادنجان رومی، کینو و مالته نیز، افزایش چشم‌گیری آمده است. پیت به ظرف فلزی برای نفت یا روغن گفته می‌شود.