بررسی‌ سلا‌م‌وطندار؛ بسیاری از جوانان پس از فروپاشی جمهوری بی‌کار شده اند

بررسی سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۳۰ جوان بی‌کار در کابل نشان می‌دهد که بیش از نصف این جوانان پس از فروپاشی جمهوری بی‌کار شده اند. در این گزارش با ۱۱ زن و ۱۹ مرد در پایتخت گفت‌وگو شده است که ۱۸ تن آن‌ها گفته که پس از روی‌کارآمدن حکومت سرپرست، شغل شان را از دست داده اند.

بررسی سلام‌وطندار؛ انگیزه‌ی کتاب‌خوانی میان دختران بازمانده از آموزش کاهش یافته است

بررسی سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۳۰ دختر بازمانده از آموزش، نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت آموزش بر زنان، انگیزه‌ی کتاب‌خوانی میان این دختران کاهش یافته است. از این میان، ۱۷ تن گفته اند که پس از بسته‌شدن مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی زنان، آنان هیچ انگیزه‌ای برای کتاب‌خوانی ندارند و با کتاب «وداع» کرده اند.