بانک جهانی و نهادهای کمک‌کننده بخش صحی را به مسائل سیاسی ربط ندهند

عبدالباری عمر، معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه امروز در یک نشست خبری در کابل، از کشورها و نهادهای کمک‌کنندۀ جهانی می‌خواهد که بخش صحت افغانستان را به مسائل سیاسی ربط ندهند و به کمک‌های خود در این بخش ادامه دهند.