گوترش: بحران اقتصادی در افغانستان نگران‌کننده است

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ۱۶ صفحه‌یی به شورای امنیت این سازمان دربارۀ وضعیت اقتصادی افغانستان گفته که بحران اقتصادی در این کشور نگران‌کننده است. آقای گوترش، وضعیت اضطراری بشری، کسر بزرگ اقتصادی، فروپاشی نظام با‌نکداری و اقتصادی را عدم تشکیل حکومت همه‌شمول دانسته است.