بازگشت بی‌باور؛ یوسف گم‌گشته باز آید به کنعان غم مخور!

۲۰ساله بود که برای سربازی در یکی از ولایت‌های دوردست افغانستان، از ولایت سمنگان اعزام شد. عاشور ۶۰ساله، روزی روزگاری فکرش را هم نمی‌کرد که ۴۰ سال از خانواده‌اش دور بیفتد. او، ۴۰ سال سختی را به تنهایی و دور از خانواده گذراند تا این که چند روز پیش سرانجام توانست یکی از نزدیکانش را پیدا کند و دوباره به آغوش خانواده‌اش برگردد.