بررسی سلام‌وطندار؛ انگیزه‌ی کتاب‌خوانی میان دختران بازمانده از آموزش کاهش یافته است

بررسی سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۳۰ دختر بازمانده از آموزش، نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت آموزش بر زنان، انگیزه‌ی کتاب‌خوانی میان این دختران کاهش یافته است. از این میان، ۱۷ تن گفته اند که پس از بسته‌شدن مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی زنان، آنان هیچ انگیزه‌ای برای کتاب‌خوانی ندارند و با کتاب «وداع» کرده اند.