بازرگانان: در روند انتقال پول به بیرون از کشور با مشکلات روبه‌روییم

نظام بانکی تاکنون درست نشده و خدمات پولی نیز به حالت عادی برنگشته است. شماری از بازرگانان می‌گویند که در روند انتقال پول به بیرون از کشور با مشکلات روبه‌رو اند و مجبور هستند پول‌شان را برای مراودات تجارتی، از طریق صرافی‌ها با کمیشن گزاف انتقال دهند.