بارش برف ‌و باران در روزهای پسین در زون غرب، کشاورزان را نسبت به سال پیش‌رو خوش‌بین کرده است

شماری از کشاورزان در زون غرب، با ابراز خرسندی از بارش برف و باران در روزهای پسین، می‌گویند؛ امیدوارند که در مقایسه با سال گذشته، در سال پیش‌رو، حاصل بیش‌تری از زمین شان برداشت کنند.