در سال‌های پسین علاقه‌ی جوانان در افغانستان به کار آنلاین افزایش یافته است

آن‌هایی که سرگرم کار آنلاین اند، می‌گویند که کار در این بخش سبب می‌شود که به سادگی در جهانی که به دهکده بدل شده، با بخش‌های مختلف آن ارتباط برقرار کرده و از آن به سودزایی رسید. آن‌هایی که در افغانستان سرگرم کار آنلاین اند، کندی و کیفیت پایین خدمات اینترنتی را از مهم‌ترین مشکلات شان عنوان می‌کنند.