حضور مردم برای رسیده‌گی به پرونده‌های‌شان در دادگاه‌های غور افزایش یافته است

زرین‌شاه، یکی از ده‌ها باشندۀ غور است که برای رسیده‌گی به پروندۀ حقوقی‌اش به دادگاه ابتدایی امارت اسلامی در شهر فیروزکوه، مرکز این ولایت مراجعه کرده است. او می‌گوید که حدود یک هفته می‌شود از روستای‌شان به شهر آمده تا به پرونده‌اش رسیده‌گی شود، اما به‌دلیل ازدحام، بیش‌تر مردم هنوز هم نوبت‌شان نرسیده است تا مسئولان دادگاه امارت اسلامی را ببینند. او خواهان رسیده‌گی به این مشکل از سوی مسئولان امارت اسلامی‌ست.