پنج‌شنبه 1398 - ییل 8 - حوت|کیسیم / 2020 - فبروری 27 گه توغری