شنبه 1398 - ییل 25 - سَنجه‌م|عقرب / 2019 - نومبر 16 گه توغری