ریاست پاسپورت: به‌زودی ۳ میلیون جلد گذرنامۀ جدید به کابل می‌رسد

شیرشاه قریشی، معاون ملکی ریاست عمومی پاسپورت، در این نشست می‌گوید که به‌زودی ۳ میلیون جلد گذرنامۀ/پاسپورت جدید که در بیرون از کشور چاپ شده ‌است، به کابل می‌رسد. به گفتۀ‌ او، این شمار گذرنامه به نام و نشان «جمهوری اسلامی افغانستان» چاپ شده‌ است.