۱۳۹۹ بدترین سال برای خبرنگاران افغانستان

امروز بیست‌وهفتم حوت/اسفند، روز ملی خبرنگار است. هم‌زمان با فرارسیدن این روز، خبرنگاران و نهادهای پشتی‌بان رسانه‌ها، سال ۱۳۹۹ را سال دشوار در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها می‌دانند.
شماری از خبرنگاران در هرات نیز سال جاری را سال دشوار در برابر کار خبرنگاری می‌دانند و هشدار می‌دهند که اگر این وضعیت ادامه یابد، بسیاری از خبرنگاران ناگزیر اند کار خبرنگاری را در سال ۱۴۰۰ انجام ندهند.