گردهم‌آیی بازنشستگان در کابل؛ «به خاطر نفقه‌ی خانواده‌ام مجبورم گدایی کنم»

شماری از بازنشستگان، امروز (سه‌شنبه، ۲۷ سرطان)، با راه‌اندازی یک گردهم‌آیی اعتراضی در برابر ساختمان ریاست خزینه‌ی تقاعد وزارت مالیه در کابل، می‌گویند که از سه سال به این سو، حقوق بازنشستگی شان را دریافت نکرده اند. آن‌ها، با اشتراک در این گردهم‌آیی، خواهان پادرمیانی سازمان ملل متحد برای پرداخت حقوق بازنشستگی شان اند.

زنان در کابل بار دیگر برای به‌دست‌آوردن حق شان گردهم‌آیی اعتراضی کردند

شماری از زنان در کابل، ‌امروز در اعتراض به اخراج دانش‌جویان دختر از دانش‌گاه کابل، در برابر دروازه‌ی این دانش‌گاه گرد هم آمدند و با سردادن شعارهای «تحصیل خط سرخ ماست»، «ما را به جرم خواندن، ما را به جرم دیدن، از دانش‌گاه کشیدند»، از امارت اسلامی خواستند که زمینه‌ی بازگشت دانش‌جویان اخراج‌شده را به دانش‌گاه فراهم کند.

تظاهرات دانش‌آموزان دختر در پکتیا در پی بسته‌شدن دوباره‌ی مکتب‌ها

شماری از دانش‌آموزان دختر، امروز در پکتیا، در واکنش به بسته‌شدن دوباره‌ی مکتب‌های دخترانه‌ی دوره‌های متوسطه و لیسه، گردهم‌آیی اعتراضی‌ای را راه انداختند. این دانش‌آموزان با سردادن شعارهایی، در برابر ریاست معارف پکتیا گرد هم آمده و خواستار برداشتن محدودیت‌های آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم شدند.