نبود هم‌کاری اداره‌های دولتی در نظارت از چه‌گونه‌گی تطبیق قانون اساسی

محمدعارف حافظ، دبیر و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این برنامه می‌گوید، در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۳۰ مادۀ قانون اساسی برای تطبیق در اداره‌های دولتی و غیردولتی از جمله وزارت‌خانه‌ها، نهادهای عدلی و قضایی، وزارت معارف و چند ادارۀ دیگر مشخص شده بود، اما این اداره‌ها در امر گزارش‌دهی از چه‌گونه‌گی تطبیق ماده‌های قانون اساسی، هم‌کاری‌های لازم را انجام نداده‌اند.