حقوق ‌بشر: یافته‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاب باید همه‌گانی شود

کمیسیون مستقل حقوق‌ بشر می‌گوید، حکومت همواره پس از رویدادهای انتحاری، انفجاری و حمله‌های مسلحانه، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب تعیین کرده است، اما این کمیسیون‌ها نتایج ارزیابی‌های‌شان را با مردم شریک نمی‌سازند.
آنان عدم گزارش‌دهی کمیسیون‌های حقیقت‌یاب را چالشی فراراه تطبیق برنامه‌های کمیسیون حقوق ‌بشر عنوان می‌کنند.
اعضای این نهاد می‌گویند، این کمیسیون‌ها باید با حفظ جزییات محرم، یافته‌های‌شان را با مردم شریک کنند.