صلیب سرخ: برای جلوگیری از وخامت اوضاع افغانستان به سرمایه‌گذاری بیش‌تر نیاز است

کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، امروز در تویترش نوشته است که فقر یک تهدید جدی برای شهروندان افغانستان است. به گفته‌ی این کمیته، بدون پشتیبانی بین‌المللی، وضعیت بدتر خواهد شد. کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، نوشته است که ده‌ها هزار تن در افغانستان شغل خود را از دست داده‌ اند و برای گذران زندگی تلاش می‌کنند.