در ۱۲ سال گذشته میلیاردها افغانی به نام کدهای احتیاطی برای مقاصد سیاسی استفاده شده است

گزارش تازۀ دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که در ۱۲ سال اخیر، ۲۷۶ میلیارد افغانی به نام کدهای احتیاطی در مقاصد سیاسی استفاده شده است.
بر اساس قانون، کدهای احتیاط باید سه درصد کل بودجۀ ملی را در بر بگیرد و حکومت نمی‌تواند بیشتر از سه درصد کل بودجه را در کدهای احتیاط به مصرف برساند.