فرهاد دریا کارزاری را برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه راه انداخته است

در حالی که پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، بیش‌تر از ۴۰۰ روز می‌شود دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، حق رفتن به مکتب را از دست داده اند، فرهاد دریا، آوازخوان شناخته‌شده‌ی کشور، کارزاری را به منظور بازگشایی مکتب‌های دخترانه در برگه‌ی فیسبوک خود راه انداخته است.