پنج میلیون زن در افغانستان سرگرم کارهای کشاورزی اند؛ گفت‌وگویی با ممتاز یوسف‌زی

سکتور کشاورزی، از مهم‌ترین منابع اقتصادی افغانستان است و بیش‌ از ۷۰ درصد خانوارها، سرگرم کشاورزی اند و از این راه نیازهای زندگی شان را فراهم می‌کنند؛ اما هنوز توجهی که باید به این بخش مهم زیربنایی صورت نگرفته و کشاورزی در افغانستان به شکل سنتی آن ادامه یافته که در نتیجه،‌ بازدهی خوبی نداشته است.

یک زن کارآفرین در جوزجان به ۸۰ زن دیگر زمینه‌ی کار را فراهم کرده است

این زن کارآفرین، منیژه نام دارد. منیژه، مسئول این کارگاه قالین‌بافی در جوزجان، هدف از ایجاد این کارگاه را فراهم‌آوری زمینه‌ی کار به خانواده‌های بی‌سرپرست، بی‌بضاعت و افراد دارای معلولیت که در شرایط دشوار زندگی قرار گرفته اند، عنوان می‌کند.