چاپ امضای اجمل احمدی بر روی بانکنوت‌های افغانی جنجال‌برانگیز شد

از چند روز به این‌سو شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان بر سر چاپ امضای اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی بر بانکنوت‌های جدید، مخالفت می‌کنند.
در چندین هفتۀ اخیر، نماینده‌گان مجلس در نشست‌های عمومی این مجلس می‌گویند که اجمل احمدی برای چاپ امضایش روی پول افغانی قرار است به پولند سفر کند.
اما آقای احمدی می‌گوید که قرار نیست امضایش روی پول افغانی چاپ شود.