نی: ۱۴۰۱ سالی پرچالش و غم‌انگیز برای خبرنگاران بود

نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، در گزارش تحلیلی‌ای از وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در ۱۴۰۱، گفته که وضع محدودیت‌های زیاد بر رسانه‌ها در یک سال و چند ماه پسین، آسیب جدی‌ای بر فعالیت رسانه‌ای در افغانستان وارد کرده و رسانه‌ها را در حالت فروپاشی قرار داده است.