شماری از خانواده‌های بی‌جاشدۀ یک دهۀ پسین در کابل، به ولایت‌های اصلی‌شان بازگردانده شدند

ریاست امور مهاجران و عودت‌کننده‌گان کابل امروز بیش از ۱۰۰ خانواده‌یی را که شماری از آن‌ها از ۱۰ سال به این‌سو در نتیجهٔ جنگ از ولایت‌های شمالی به کابل بی‌جا شده بودند، دوباره به ولایت‌های اصلی‌شان بازگرداند.