آگاهان: حضور رئیس آی‌اس‌آی در کابل، وضعیت جنگ در پنجشیر را تغییر داد

آگاهان سیاسی به این باور اند که فیض حمید، رئیس سازمان استخبارات پاکستان یا آی‌اس‌آی در ادارۀ نبرد میان جبهۀ مقاومت پنجشیر و طالبان در این ولایت نقش داشته و حضور نیروهای پاکستانی وضعیت جنگ در پنجشیر را تغییر داده است.