وزیر خارجۀ آلمان: افغانستان هم‌اکنون گواه بزرگ‌ترین نقض حقوق زنان در جهان است

سخنان تازۀ آنالنا بربوک، وزیر امور خارجۀ آلمان، در مورد حقوق زنان در افغانستان تازه‌ترین تصویری‌ست که جامعۀ جهانی از وضعیت حقوق بشری در افغانستان تعریف می‌کند. وزیر خارجۀ آلمان در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزادی گفته که افغانستان هم‌اکنون گواه بزرگ‌ترین نقض حقوق زنان در جهان است.