هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا بر فراز افغانستان؛ آیا پاکستان از امارت اسلامی رو گردانده‌ ‌‌‌است؟

اکنون در شرایطی که وزارت دفاع افغانستان توان مستندسازی هم‌کاری پاکستان با آمریکا برای نقض حریم فضایی کشور را ندارد و همین‌گونه با سکوتش در برابر رد اعای یعقوب مجاهد از سوی وزارت خارجۀ پاکستان، دو دلیل قوی باقی می‌ماند که با استناد به آن‌ها می‌توان ادعای مجاهد را برحق شمرد.