هنجارهای بین‌المللی و انزوای جهانی امارت اسلامی

به بهانه‌ی ‌دوسالگی حکومت امارت اسلامی، در این نوشته قرار است بر تأثیر هنجارهای بین‌المللی بر انزوای جهانی آن تمرکز کنیم. حکومت سرپرست با رد خواست‌ها و هنجارهای جهانی که از سوی قدرت‌های بین‌المللی به آن تأکید می‌شد، در یک انزوای سیاسی جهانی خودخواسته فرو رفته است و هیچ واحد سیاسی در منطقه و جهان، آماده نشده است تا با این حکومت رابطه‌ی رسمی و قانونی برقرار کند و این امر، باعث شده است که پس از دو سال حکم‌رانی بر جغرافیای سیاسی افغانستان، امارت اسلامی به ‌عنوان یک دولت منزوی ظهور کند و حتا هیچ کشور اسلامی آن را به رسمیت نشناسد.

پافشاری امارت اسلامی بر تعامل با جهان و جهان بر تأمین هنجارهای بین‌المللی در افغانستان

در یک‌ونیم سال پسین، امارت اسلامی بارها از جامعه‌ی جهانی خواسته است که با حکومت کنونی، به عنوان یک حکومت وارد تعامل رسمی شود؛ اما جهان به دلیل سیاست‌های امارت اسلامی در داخل و وضع محدودیت‌ها بر شهروندان به ویژه زنان، به این خواست پاسخ مثبت نداده است.