فروشندگان گل و نهال در کابل: فروش ما امسال افزایش یافته است

شماری از فروشندگان گل و نهال در شهر کابل، می‌گویند که میزان فروش شان امسال نسبت به سال پیش، افزایش یافته است. ولی‌محمد، گل‌فروش در شهر کابل که ۱۸ سال می‌شود از این طریق زندگی‌اش را می‌گذراند، با خوش‌بینی از آینده‌ی کاری‌اش، می‌گوید که امسال بیش از ۳۰۰ هزار افغانی را در بخش فروش گل و نهال، سرمایه‌گذاری کرده است. 

وزارت زراعت: امسال ۴۰ میلیون نهال را به مردم توزیع می‌کنیم

امروز، مقام‌های امارت اسلامی در برنامه‌‌ای در بادام‌باغ کابل گرد هم آمدند و با غرس نهال، کارزاری را به منظور تشویق شهروندان به سهم‌گرفتن در سبزسازی کشور و پیش‌گیری از آلودگی بیش از اندازه‌ی هوا، آغاز کردند. مقام‌های وزارت زراعت با مهم‌دانستن سهم‌گیری شهروندان در سرسبزی، خواهان غرس نهال‌های بیش‌تری از سوی مردم شدند.