سیگار: نظام بانکی افغانستان فلج شده ‌است

ادارۀ بازرس ویژۀ آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، در گزارشی از وضعیت نابسامان نظام بانکی افغانستان پرده برداشته ‌است. این اداره گفته که نظام بانکی افغانستان کامل فلج‌ و فعالیت بانک مرکزی این کشور نیز متوقف شده‌ است.