نخستین محمولۀ واکسین کرونا تا ۶ ماه آینده به افغانستان وارد می‌شود

وزارت صحت اعلام کرده که قرار است نخستین محمولۀ واکسین کرونا، تا شش ماه دیگر به پشتی‌بانی مالی بانک جهانی و بانک توسعۀ آسیایی وارد افغانستان شود. این وزارت می‌گوید، امروز معینان پلان و پالیسی و عرضۀ خدمات صحی این وزارت در نشستی با حضور نماینده‌گان اداره‌های مسئول در بارۀ چه‌گونه‌گی تهیۀ و تطبیق واکسین کرونا گفت‌وگو کرده‌اند.