ناپدیدشدن نزدیک به ۱۰۰ هزار تن در مکسیکو

بر بنیاد گزارش پخش‌شده در روزنامۀ واشنگتن‌پُست، در چند سال پسین نزدیک به ۱۰۰ هزار تن در مکسیکو ناپدید شده‌اند و خانواده‌ها حالا به‌دنبال یافتن نشانه‌یی از عزیزان‌‌شان، کوچه‌به‌کوچه می‌گردند.