ندامحمد ندیم: دانش‌گاه‌ها به روی دانش‌جویان دختر به چهار دلیل بسته شده است

ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، در گفت‌وگو با رادیو تلویزیون ملی، در مورد ممنوعیت تحصیل دختران گفته است که برخی از رشته‌ها برای دختران در تضاد با «عزت افغانی» و «اصول اسلامی» بود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی، افزوده که کارهای امارت اسلامی در بخش تحصیلات عالی بر بنیاد برنامه‌های امارت اسلامی عملی نشده است.