معین مبارزه با مواد مخدر: در سراسر افغانستان حتا یک جریب زمین کوکنار یا چرس کشت نشده است

عبدالحق آخوند، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، امروز در برنامه‌ی گزارش‌دهی از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای این اداره در یک سال گذشته، می‌گوید که اکنون در سراسر افغانستان حتا یک جریب زمینی که کوکنار یا چرس کشت شده باشد، وجود ندارد و آنان تمامی زمین‌های کشت مواد مخدر را از بین برده اند.