کسادی کاروبار تنها نمایش‌گاه دایمی تولیدات زنان در کابل؛ «در هفته تنها یک مشتری داریم»

فروشندگان در تنها نمایش‌گاه دایمی صنایع دستی و تولیدات زنان در شهر کابل، می‌گویند که به دلیل موقعیت نامناسب و غیرتجاری‌بودن این نمایش‌گاه، با کم‌بود مشتری روبه‌رو اند. در این نمایش‌گاه که در یکی از پس‌کوچه‌های شهرآرای شهر کابل قرار دارد، ۴۰ زن سرگرم کار اند.