مدیر اطفائیه‌ی شاه‌راه سالنگ را موتری زیر گرفت و جان باخت

ابومحمد حافظ محمدیعقوب، رییس حفظ و مراقبت شاه‌راه سالنگ، با تأیید این موضوع به سلام‌وطندار می‌گوید که حوالی ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه‌ی بامداد امروز یک تن از کارمندان مربوط این ریاست به نام محمدحنیف، باشنده‌ی اصلی لوگر را، یک موتر باربری در داخل تونل زیر گرفته و جان باخته است.