امارت اسلامی در کشور مجتمع ورزشی ویژۀ بانوان ایجاد می‌کند

نظرمحمد مطمئن، سرپرست ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیتۀ ملی المپیک، در این نشست می‌گوید که تلاش می‌کنند برای بانوان در کشور یک مجتمع ورزشی ویژه ایجاد کنند تا بانوان ورزش‌کار به راحتی بتوانند به فعالیت‌های ورزشی خود ادامه دهند.