آمر سمت پنج پولیس جوزجان برای مبارزه با طالبان وارد میدان نبرد شده است

نجیبه‌ نور دلاوری، آمر سمت پنج پولیس جوزجان که برای بررسی وضعیت امنیتی و بازدید از پاسگاه «سالنگ» ولسوالی قوش‌تپۀ جوزجان رفته است، می‌گوید که بی‌هیچ هراسی در برابر طالبان می‌رزمد و در برابر آن‌ها سنگر می‌گیرد. بانو دلاوری اطمینان می‌دهد که تا آخرین گلوله در برابر طالبان می‌رزمد و تسلیمی برای طالبان را ننگ می‌داند.

صدها نیروی خودی در کاپیسا آماده‌گی‌شان را برای ایستادن در کنار نیروهای امنیتی و مبارزه با طالبان اعلام کردند

صدها نیروی خودی و مجاهدان دورۀ جهاد با جنگ‌افزارهای سبک‌وسنیگن به رهبری فرماند‌هان جهادی و به محوریت محمداقبال صافی، نمایندۀ مردم کاپیسا در مجلس نماینده‌گان، امروز با برگزاری همایشی در ساحۀ «ده‌بابا ‌علی» شهر محمودراقی، مرکز کاپیسا گردهم آمدند و آماده‌گی‌شان را برای ایستادن در کنار نیروهای امنیتی و مبارزه با طالبان، اعلام کردند.